Miestna akčná skupina Chopok juh zverejňuje výzvu na predkladanie Žiadostí o projekt:

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Dňa 14.04.2023 došlo k aktualizácii predmetnej výzvy, pričom Výzvu v znení aktualizácie č. 1 nájdete v prílohách  nižšie.

Pôvodné znenie výzvy nájdete tu.