Informácie o projekte

Implementácia stratégie CLLD MAS Chopok juh

Predmetom projektu je implementácia stratégia CLLD MAS Chopok juh na svojom území, pričom sa jedná o implementáciu opatrení zo súkromného a verejného sektora zameraného na zlepšenie podnikateľského prostredia, konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu súkromného sektora, a zlepšenie infraštruktúry a služieb poskytovaných zo strany verejného sektora.

Hlavným cieľom je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) MAS Chopok juh prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

V rámci uvedenej stratégie budú na území MAS implementované projekty patriace pod opatrenia:

5.1.1 - Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev,

a

5.1.2 - Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu infraštruktúry v obciach územia MAS Chopok juh, pričom budú zlepšené podmienky dostupnej dopravnej infraštruktúry vybraných obcí (obce nad 1000 obyvateľov), ako aj dopravnej bezpečnosti v týchto obciach.

Rovnako realizáciu projektov v rámci opatrenia 5.1.1 dôjde k rozvoju podnikania v regióne a k tvorbe nových produktov a postupov a tym aj inovácií v oblasti súkromného podnikania. Spolu s realizáciou uvedených aktivít je predpokladaný nárast zamestnanosti v regióne a tvorba dlhodobo udržateľných pracovných miest.   Projekt vychádza z programu IROP - 2.5.1. Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.   Zvolené aktivity a opatrenia vychádzajú  z cieľov Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom prispievajú k napĺňaniu cieľov v súkromnom aj verejnom sektore, konkrétne opatrením 5.1.1 pre súkromný a opatrením 5.1.2 pre verejný sektor.

Image icon