Úradná tabuľa MAS CHJ

Oznámenie o strategickom dokumente, dátum zverejnenia: 24.03.2016

Verejné obstarávanie

 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.7/2016 k obstarávaniu stavebných prác, tovarov a služieb financovaných z PRV 2014-2020 - Zákon č.343/2015 o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18.11.2015

Príručka pre žiadateľa k verejnému obstarávaniu - 2014-2020

Zákazky podľa §117 Zákona o VO

Prenájom PC techniky

Výzva na predloženie ponuky

Zmluva s dodávateľom

Obstaranie nábytku

Výzva na predloženie ponuky

Zmluva s dodávateľom

Obstaranie IT vybavenia

Výzva na predloženie ponuky

Zmluva s dodávateľom

Zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

 

Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia než 1000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Verejný obstarávateľ zverejňuje na svojom profile zoznam zákaziek podľa §9 ods. 9 za každý štvrťrok.

1. kvartál 2015

2. kvartál 2015

3. kvartál 2015

Príprava Stratégie CLLD MAS Chopok juh

1. názov predmetu zákazky: Príprava Stratégie CLLD MAS Chopok juh

2. Výzva na predkladanie ponúk

3. Zmluva o poskytnutí služieb, Dodatok č.1

 

4. kvartál 2015

ARCHÍV 2013