Cieľom stratégie MAS CHJ je zlepšenie kvality života v regióne Chopok Juh využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov, najmä aktivizácii občanov pre obnovu a rozvoj obcí, podporou zamestnanosti, rozvojom poľnohospodárskych činností, ale aj rozvojom cestovného ruchu.

Stratégia rozvoja územia MAS CHJ vychádza aj z hlavných priorít EÚ s dôrazom predovšetkým na ekonomickú adaptabilnosť obyvateľstva, ktorá súvisí s rozvojom ekonomiky, čo zabezpečí vznik nových pracovných miest a trvalú udržateľnosť rozvoja regiónu Chopok Juh.

Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorá môže výrazne ovplyvniť rozvoj regiónu Chopok Juh, je aj zavádzanie a rozširovanie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a biopalív vrátane pestovania bioenergetických plodín, ale aj zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií.

Integrovaná stratégia rozvoja územia zahŕňa v sebe aj oblasť vzdelávania a poradenstva nielen manažmentom obcí, ale aj súkromného sektora, vrátane občianskej verejnosti.

Oblasť vzdelávania podľa naprogramovaných aktivít bude sústredená na zlepšovanie životného prostredia a modernizáciu obcí s cieľom zachovania biodiverzity, kvality vody, pôdy pre znižovanie ohrozovania ovzdušia produkovaním CO2, čo by malo pôsobiť na spomaľovanie negatívnych klimatických zmien.

Vyššiu pridanú hodnotu pre región Chopok Juh zabezpečí aj obnova rozvoja obcí, vrátane zlepšenia miestnych infraštruktúr, diverzifikácia smerom k iným ako poľnohospodárskym činnostiam, vidiecky cestovný ruch, ale aj vzdelávanie potrebné pre rozvoj miestnych ekonomík.