Aktuálne výzvy

Výzva IROP Výzva-Q634-512

Výzva IROP Vyzva-Q634-511

Výzva PRV MAS_071/6.4/3

Výzva PRV MAS_071/7.2/4

Výzva PRV MAS_071/7.4/4

 

 

 

 

Výzva PRV č.: MAS_071/6.4/2

Výzva PRV č.: MAS071/7.4/2

Výzva PRV č.: MAS071/7.2/3

 

Indikatívny harmonogram výziev Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného operačného programu v rámci Stratégie CLLD MAS Chopok juh:

Harmonogram PRV

Harmonogram IROP

Harmonogram IROP 2021

 

Výzva na odborných hodnotiteľov

 

Miestna akčná skupina Chopok juh vyhlásila v auguste 2019 nasledovné výzvy:

Opatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

 

Oznámenie o zmene Výzvy

Aktualizovaná výzva

Aktualizované prílohy - Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2

 https://www.apa.sk/index.php?navID=797&id=9491

zip.súbor

 

Ukončené Výzvy:

Výzva

Prílohy

 

Opatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Výzva

Prílohy

 

Opatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Výzva

Prílohy