Výzva MAS_071/7.2/4

Výzva na predkladanie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2

Kód výzvy: MAS_071/7.2/4 Dátum vyhlásenia:15.9.2021 Dátum uzavretia:28.1.2022 Fond:EAFRD