Výzva PRV MAS_071/7.4/4

Výzva na predkladanie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4

Kód výzvy: MAS_071/7.4/4

Dátum vyhlásenia:15.9.2021 Dátum uzavretia:28.1.2022