Animačné náklady MAS Chopok juh v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

Predmetom projektu je realizácia animačných aktivít na území Miestnej akčnej skupina Chopok juh s cieľom čo možno najefektívnejšej implementácie stratégie CLLD a efektívneho informovania potenciálnych žiadateľov a subjektov z územia MAS Chopok juh vrátane občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov. Naplnenie uvedeného cieľa bude prebiehať formou 3 druhov aktivít:

propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie  výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

V rámci uvedených aktivít budú oslovené cieľové skupiny projektu, ktorými sú okrem širokej verejnosti podnikateľské subjekty z územia MAS Chopok juh, zástupcovia obcí z daného územia ako aj zástupcovia občianskeho sektora (neziskové organizácie, občianske združenia atď.), pôsobiace v danom území. Realizácia uvedených aktivít bude prebiehať prostredníctvom organizácie workshopov a školení, stretnutím s verejnosťou, tvorbou informačnyćh a propagačných materiálov, tlačových správ a prípravou audiovizuálneho obsahu šíreného prostredníctvom internetu a multimediálnych DVD.