Kód projektu:
302051N107

Názov projektu:
MAS Chopok juh - financovanie prevádzkových nákladov

Stručný popis projektu
Predmetom projektu je zabezpečiť prevádzkové kapacity Miestnej akčnej skupiny Chopok juh (Ďalej len MAS CHJ), pre účely efektívnej implementácie stratégie CLLD počas najbližších 23 mesiacov (do 31.10.2019).

Cieľom projektu je efektívna implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) a dosahovanie merateľných ukazovateľov v nej definovaných, prostredníctvom financovania prevádzkových nákladov MAS vyplývajúcich z tejto činnosti.

Projekt je zameraný na financovanie prevádzkových nákladov MAS CHJ nevyhnutných pre samotný chod organizácie a činnosti spojené s implementáciou jednotlivých projektov verejného a súkromného sektora definovaných v rámci CLLD stratégie.

Zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít v požadovanej štruktúre a množstve, je kľúčovým predpokladom pre efektívnu implementáciu uvedenej stratégie, spolu s ostatnými nákladmi súvisiacimi s prevádzkou kancelárie MAS a vykonávaním činností vedúcim k efektívnej implementácie stratégie, komunikácii s potenciálnymi žiadateľmi a propagačnou a informačnou dotýkajúcou sa možností čerpania Nenávratného finančného príspevku na opatrenia definované v rámci stratégie CLLD.

Výška NFP: 139 999,91 €