leták - príprava stratégie CLLD MAS Chopok juh

Názov projektu: Príprava Stratégie CLLD MAS Chopok juh

Poskytovateľ: Pôdohospodárksa platobná agentúra

JAR 2015

Miestnu akčnú skupinu Chopok juh čaká pravdepodobne najrušnejší rok od pridelenia jej štatútu v roku 2008. Kým v predchádzajúcich mesiacoch sa uzavreli posledné výzvy na implementáciu stratégie a schválili sa posledné projekty, taktiež sa usilovne pracovalo na konceptoch a víziách, ktoré by mali pomôcť nášmu regiónu k  rozvoju. Najbližšie mesiace môžeme očakávať prechod od plánovania, prípravy a implementácie projektov k ich reálnemu monitoringu a hodnoteniu ex ante. Dnes vieme, že bolo uzavretých množstvo Zmlúv o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a konečnými prijímateľmi z nášho regiónu. Tento akt nás teda privádza do štádia, kedy sa v našom území začala reálne končiť implementácia projektov spadajúcich do Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Chopok juh. Prvým projektom, ktorý bol schválený, bol projekt Agentúry rozvoja regiónov SR, podaný pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie začiatkom mája roku 2010. Odvtedy bolo schválených ďalších 27 projektov od žiadateľov verejného, občianskeho i súkromného sektora. Dokopy MAS Chopok juh za programové obdobie 2007-2013 vyhlásila 22 výziev na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Chopok juh, do ktorej sa jednotliví žiadatelia, na základe zeverejnenia na webovom sídle maschopokjuh.sk, mohli prihlasovať.

V minulom roku (2014) Miestna akčná skupina Chopok juh vyhlásila posledné dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a rovnako dve výzvy aj uzavrela. Jednalo sa o výzvy pre opatrenia 3.2 B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.Výzvy pre opatrenia 3.4.1 a 3.2 B boli zverejnené a uzavreté súčasne. Projekty pre výzvu číslo 21/PRV/MAS/02 ako aj 22/PRV/MAS/02 boli na úrovni MAS Chopok juh vyhodnotené a následne poslané na Pôdohospodársku platobnú agentúru s protokolmi. 

Community led Local Dvelopment

Od leta roku 2014 naše verejno-súkromné partnerstvo uskutočňuje stretnutia so zástupcami verejného, občianskeho a súkromného sektora pre potreby prípravy novej Miestnej stratégie rozvoja územia – Stratégie CLLD (angl. CLLD – Community led local development, sl. miestny rozvoj vedený komunitou). Do územia Chopok juh boli v septembri 2014 rozdistribuované dotazníky zisťujúce prieskum verejného záujmu o čerpanie budúcich nenávratných finančných prostriedkov z jednotlivých opatrení multifondovej stratégie.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), (resp. metóda LEADER) je inovatívny prístup pre rozvoj územia. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov územia, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor je jednou z efektívnych možností zapojenia miestnych obyvateľov do rozhodovacieho procesu na lokálnej úrovni. Predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority, ktoré chcú v stratégii implementovať a po schválení riadiacim orgánom (PPA) im daná MAS sama realizuje výber projektových zámerov a projektov.Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Stratégií miestneho rozvoja (SMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom SMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení prísl. riadiacim orgánom (MPRV SR a PPA) nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS), čo je aj našim cieľom. 

Zároveň znovu prosíme subjekty verejného, občianskeho i súkromného sektora, aby nám vyplnili doatazníky zverejnené nižšie a fyzicky doručili na sídlo MAS Chopok juh.

Created: 5. 2. 2023 / Modified: 5. 2. 2023 / Autor: michal